uz sākumu   LAT  RUS
gaisabaloni.lvLidojuma noteikumi

Apskatiet savu Lidojuma karti vai sadarbības partneru (Dāvanu Serviss, Lieliska Dāvana) dāvanu kartei. Pievēršiet uzmanību tās numuram.

KAS JĀIEVĒRO LIDOTĀJAM

Lidojuma dalībniekam ir jābūt vismaz 17 gadus vecam, vai jābūt vecāku klātbūtnei un rakstiskai atļaujai. Neiesakām lidojumu bērniem, vecumā jaunākiem par 6 gadiem.

Gaisa balona groza mala ir 1m 15cm augsta, kas nozīmē ierobežojumus bērnu pārvadāšanā un lidojuma pakalpojuma sniegšanā viņiem.

Lidojuma dalībniekam ir jāinformē biedrība „Gaisa baloni” un jāsaskaņo lidošanas iespējamība, ja kartes izmantotājam ir kādi veselības ierobežojumi vai speciālas vajadzības (piem. grūtniecības esamība). Šādā gadījumā biedrība „Gaisa baloni” patur tiesības atteikt/pārcelt lidojumu Lidojuma kartes izmantotājam.

Lidojuma dalībnieks nedrīkst būt alkohola reibuma vai narkotisko vielu apreibinošā ietekmē. Esamība šādā stāvoklī ir lidojuma dalībnieka pilna atbildība, balona apkales personāls var aizliegt lidojumu ar gaisa balonu.

Lidojuma dalībniekam pirms lidojuma ir jāiepazīstas ar lidojuma drošības noteikumiem un jāapstiprina to ievērošana uz attiecīgas veidlapas.

Lidojuma kartes izmantotājam ir jāievēro visi drošības noteikumi un Gaisa balona pilota un komandas norādījumi.

LIDOJUMA PAKALPOJUMA NOSACĪJUMI

Lidojuma karte paredzēta vienam lidojumam gaisa balonā, kur lidojuma ilgums atkarīga no iegādātās kartes vai dāvanu kartes nomināla, sērijas numura.

Lidojuma karte paredzēta personu skaitam, kas norādīts uz tās.

Par Lidojuma kartes izmantošanas laiku, datumu un vietu lidotājs (klients) savlaicīgi (vismaz trīs mēnešus pirms Lidojuma kartes vai dāvanu kartes beigu termiņa) informē Biedrības „Gaisa baloni" pārstāvjus, reģistrējoties interneta mājas lapā www.gaisabaloni.lv vai caur e-pastu lido@gaisabaloni.lv.

Biedrība „Gaisa baloni” cenšas pielāgoties Lidojuma kartes izmantotāja vēlmēm par konkrēta lidojuma norises vietu un vēlamo lidojuma datumu, taču patur tiesības šo mainīt pēc ieskatiem, saskaņojot ar Lidojuma kartes izmantotāju. Par iespējamu lidojamo laiku Biedrība "Gaisa baloni" informē kartes izmantotāju uz pieteikto tālruņa numuru.

Biedrība „Gaisa baloni” patur tiesības komplektēt lidojuma pasažierus un noteikt Gaisa balonā esošo pasažieru skaitu.

Biedrība „Gaisa baloni" patur tiesības atcelt lidojumu jebkurā laikā (t.sk. arī tieši pirms lidojuma), ja to prasa drošības apsvērumi (piem. neparedzētas laika apstākļu izmaiņas). Šādā gadījumā Lidojuma kartes izmantotājs vienojas ar Biedrību „Gaisa baloni" par citu lidojuma laiku, datumu un vietu.

Biedrība „Gaisa baloni" patur tiesības pārtraukt lidojumu jebkurā laikā, ja to prasa drošības apsvērumi (piem. neparedzētas laika apstākļu izmaiņas). Ja lidojuma laiks ir bijis īsāks par 40 minūtēm, Lidojuma kartes izmantotājs vienojas ar Biedrību „Gaisa baloni" par citu lidojuma laiku.

Visas izmaksas, kas saistītas ar Lidojuma kartes izmantotāja (klienta) nokļūšanu līdz paredzamajai starta/tikšanās vietai sedz Lidojuma kartes izmantotājs.

Biedrība "Gaisa baloni" var nodrošināt klientu pārvadāšanu līdz tikšanās vietai un atgādāt atpakaļ par atsevišķu samaksu, ja par to vienojas.

Biedrība „Gaisa baloni" pēc lidojuma nogādā Lidojuma kartes izmantotāju (klientu) starta/tikšanās vietā.

Biedrība „Gaisa baloni" patur tiesības nenozīmīgi mainīt Lidojuma kartes piedāvātos pakalpojumus, ja tas nemazina pakalpojuma vērtību un neuzliek Lidojuma kartes izmantotājam papildus saistības vai pienākumus.

Lidojuma kartes ir Biedrības „Gaisa baloni" īpašums. Lidojuma kartes pēc tās izmantošanas paliek pie Biedrības „Gaisa baloni" gaisa balona apkalpes.

Biedrība „Gaisa baloni" patur tiesības mainīt Lidojuma kartes cenu un izmantošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lidojuma pakalpojuma saņemšanai ir derīgas tikai tās Lidojuma kartes, kuras izdevusi biedrība „Gaisa baloni” vai tās sadarbības partneri.

Uz Lidojuma kartes ir jābūt skaidri salasāmam numuram, kā arī jābūt aizpildītām visām pārējām ailēm, pretējā gadījumā Lidojuma karte var tikt uzskatīta par nederīgu.

Saplēstas, saburzītas un jeb kā savādāk bojātas Lidojuma kartes var tikt uzskatītas par nederīgām.

Lidojuma karte derīga līdz datumam, kas norādīts uz tās vai termiņam, kas noteikts Kartes Reģistrācijas e-pastā. Lidojuma kartes derīguma termiņš tiek pagarināts, ja tas iepriekš ir rakstiski (arī caur e-pastu) saskaņots ar biedrību "Gaisa baloni".

Lidojuma karte ir jāpiesaka (jāreģistrē) "Gaisa baloni" vismaz 4 (četrus) mēnešus pirms tās derīguma termiņa beigām.

Biedrībai "Gaisa baloni" ir pienākums 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā (kopš Lidojuma karte ir reģistrēta izmantošanai) vismaz 5 (piecas) reizes piedāvāt Lidojuma kartes izmantotājam (klientam) lidošanas iespējamo datumu un laiku. Arī pēc šīm 5 reizēm biedrība "Gaisa baloni" centīsies piedāvāt klientam lidojumu ar gaisa balonu, taču tiek atbrīvota no pretenzijām par bezdarbību un termiņu notecēšanu.

Biedrība "Gaisa baloni" nenodrošina iegādātu biļešu vai dāvanu karšu atgriešanu pret naudu, ja to neparedz Latvijas Republikas likumdošana.


Noteikumi pēdejo reizi mainīti: 2015. gada 30.decembris

iet uz  PAR JŪSU LIDOJUMU